Wettelijke bepalingen

a.     ONZE WEBSITE : www.sanijura.fr

De website  http://www.sanijura .fr is het officiële adres van de website van de onderneming Kohler France voor het merk SaniJura  (hierna genoemd de “Website”).

 • Wettelijke bepalingen
 • Kohler France
 • S.A.S. met een maatschappelijk kapitaal van € 53 000 000
 • Huurder en zaakwaarnemer van de vennootschap SANIJURA
 • RCS Bobigny 330 339 144
 • Intracommunautair btw-nummer: FR 66 330 339 144
 • Maatschappelijke zetel: Kohler France
 • 30 boulevard de la Bastille
 • 75012 PARIS
 • Tel.: 01.49.17.37.37

b.     GEBRUIKSVOORWAARDEN

De vennootschap Kohler France behoudt zich het recht voor om voor welke reden onderhavige gebruiksvoorwaarden van de Website regelmatig geheel of gedeeltelijk te herzien, te wijzigen of te verwijderen. De gewijzigde voorwaarden gaan in op datum van publicatie op de Website.

De vennootschap Kohler France behoudt zich eveneens het recht voor om de toegang tot de volledige Website of een deel ervan geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent aan te passen en/of te verbieden aan een bepaalde partij zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

De beschikbaarheid van sommige producten en services op de Website is mogelijk beperkt.

De toegang tot de Website houdt de volledige en bewuste aanvaarding in van onderhavige gebruiksvoorwaarden en de deontologische regels van toepassing voor het internet.

c.      INFORMATIE DIE OP DE WEBSITE BESCHIKBAAR WORDT GESTEL

De Website werd met de grootste zorg samengesteld. Nochtans kan de actualiteit, de juistheid, de nauwkeurigheid en de volledigheid van de informatie en gegevens die op de Website worden gepubliceerd niet worden gewaarborgd. Kohler France behoudt zich het recht voor om de informatie en gegeven op eender welk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen of aan te vullen.

De prijzen die op de Website worden vermeld zijn bedoeld ter informatie van de consument en gelden indicatief, excl. btw en zijn alleen geldig voor continentaal Frankrijk. Ze omvatten geen levering en plaatsing. De reële factureringselementen worden aangeleverd door de lokale dealers van Kohler France en zijn afhankelijk van de aanrijkosten, waarborgen en aangeboden services. Het is dus aan de installateurs en ambachtslui om vrij hun prijzen te bepalen binnen de geldende regelgeving. De informatie vermeld op de Website, met name deze betreffende de publieksprijzen excl. btw, die indicatief worden gegeven, de technische kenmerken, de afmetingen, kleuren en afwerkingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als een contractuele verbintenis voor het product of de service komende van Kohler France of zijn dealers. De beschikbaarheid van sommige producten en services op de Website is mogelijk beperkt. Met name de prijzen, foto’s, keuren en afmetingen van de producten vermeld op de Website kunnen verschillen afhankelijk van de beschikbaarheid en de gebruikte materialen en productieprocessen. Kohler France behoudt zich het recht voor om alle producten en kleuren op elk ogenblik en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen en/of uit de verkoop te nemen. Kohler France en zijn dealers staan ter beschikking voor extra informatie met name betreffende de prijzen, de beschikbaarheid van de producten die op de Website worden voorgesteld en de laatste versie en aanpassingen ervan. Kohler France adviseert u om een beroep te doen op een professional voor de installatie van de producten voorgesteld op de Website.

d.     COOKIES

We nodigen u uit kennis te nemen van het beleid betreffende cookies: dit beleid vindt u hier.

e.     HYPERLINKS

Alvorens een hyperlink te plaatsen naar onze Website moet vooraf en expliciet en schriftelijk toelating worden gevraagd aan Kohler France. Dat toelating moet worden gericht aan: info@sanijura.fr. Vertrekkende van de Website en via hyperlinks biedt Kohler France toegang tot externe websites. Kohler France laat alleen toe dat de hyperlink wordt geplaatst en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld betreffende de inhoud van deze website en meer in het bijzonder betreffende het feit dat de hyperkink bestaat. De aansprakelijkheid betreffende de inhoud van genaamde websites ligt exclusief bij hun uitbaters.

f.       INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Alle gegevens en informatie aanwezig op de Website, met inbegrip van afbeeldingen, tekeningen, merknamen en logo’s zijn eigendom van Kohler Co. en zijn beschermd door het intellectuele-eigendomsrecht. Kohler France heeft de uitdrukkelijke toelating gekregen om de gegevens en informatie voorgesteld op de Website via een licentie te gebruiken. Elke reproductie of representatie, zelfs gedeeltelijk, van deze gegevens en informatie voor andere doeleinden dan privaat gebruik op welke drager ook is verboden en van die aard dat de burgerlijke en of strafrechtelijk aansprakelijkheid van de auteur kan worden ingeroepen. Kopieën, vertalingen en de hosting of verwerking op andere elektronische media vallen onder het auteursrecht. Het kopiëren en exploiteren ervan is onderworpen aan een expliciete, schriftelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van Kohler France. Alle elementen van de website van Kohler France blijven het exclusieve eigendom van Kohler France.

g.     BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Kohler France kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van het disfunctioneren van het internetwerk waardoor de toegang tot de Website of een vlotte navigatie wordt gehinderd. In het bijzonder kan Kohler France niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele externe kwaadwillende handelingen. Hoewel Kohler France alles in het werk stelt om u beschikbare en gecontroleerde informatie en hulpmiddelen ter beschikking te stellen kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de verwijzing of doorverwijzing, de afwezigheid van (een deel van de) informatie of de aanwezigheid van virussen op de Website. Het openen van de Website veronderstelt de kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet. Het is uw verantwoordelijkheid om de nodige maatregelen te nemen om uw gegevens en/of de informatie en software op uw IT-apparatuur te beschermen. Kohler France kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade zoals materiële of immateriële schade, financiële schade, verlies van gegevens of programma’s (onvolledige lijst) ten gevolge van de toegang tot en/of het gebruik van de Website. Kohler France erkent geen enkele aansprakelijkheid bij schade ten gevolge van:

 • de onderbreking van het internetverkeer.
 • bugs en virussen.
 • een frauduleuze inbraak van derden waarbij de informatie aanwezig op de Website werd  gewijzigd.
 • het downloaden van inhoudselementen op de Website (gegevens, teksten, afbeeldingen, video’s, geluid...).

Deze lijst is onvolledig.

h.     TOEPASSELIJK RECHT

De Website en de toegangs- en gebruiksrechten ervan worden geregeld door de Franse wet. Elke geschil dat ontstaat met betrekking tot de Website behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Parijs.

i. ECO-MOBILIER

Kohler France afdeling Sanijura is geregistreerd in het nationale register van marketeers van meubelelementen onder het nummer FR019522. Dit nummer garandeert dat de afdeling Sanijura van Kohler France, door zich aan te sluiten bij Eco-mobilier, voldoet aan de reglementaire verplichtingen op grond van artikel L 541-10-1 10° van de milieuwet.