Algemene Verkoopvpprwaarden

Artikel 1. Toepassingsgebied

 

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen gerealiseerd door KOHLER FRANCE bij consumenten en niet-professionele aankopers (de “Klanten of de Klant”) die op de website www.sanijura.fr producten wensen aan te kopen die te koop worden aangeboden door de Verkoper (de ‘Producten”). Deze voorwaarden bepalen onder meer de bestelwijze, de betalingswijze, de leveringswijze en het beheer van eventuele retours van Producten besteld door de Klanten. De producten die te koop worden aangeboden op de website www.sanijura.fr zijn:

 

- badkameraccessoires (lichtarmaturen, spiegels, linnengoedmanden, handdoekrekjes, tandenborstelhouders...),

- meubilair: opbergmeubels (rekken, nissen…),

- badkamermeubels (werkblad met onderkast, werkblad met ingebouwde wasbak, werkblad met los te plaatsen wasbak, wasbak…).

 

De belangrijkste kenmerken van de Producten en met name de specificaties, illustraties en afmetingen of volumes van de Producten worden voorgesteld op de website www.sanijura.fr. Van de Klant wordt verwacht dat hij alvorens een bestelling te plaatsen kennis heeft genomen van de productkenmerken. De keuze en de aankoop van een product is de verantwoordelijkheid van de Klant.

 

De foto’s en grafische voorstellingen op de website www.sanijura.fr zijn niet contractueel. De Verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De Klant is ertoe gehouden om de productomschrijvingen van elk Product grondig door te nemen zodat hij perfect op de hoogte is van de essentiële eigenschappen en bijzonderheden van het product.

 

Het elektrische aansluitingssysteem is compatible met een Frans aansluitingssysteem. De klant moet instaan voor de conformiteit van de elektrische aansluitingen overeenkomstig de eisen van het elektrische stroomnet van toepassing in het land van plaatsing.


De Productaanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, zoals vermeld bij bestelling.

 

Dit zijn de identificatiegegevens van de Verkoper:

Kohler France - SaniJura

33, rue Stephen Pichon

BP 107

39302 CHAMPAGNOLE CEDEX


Onderhavige verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten en ongeldig, in het bijzonder de verkoopvoorwaarden van toepassing voor verkopen in de winkel of via andere verkoop- en distributiekanalen.


Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment worden geraadpleegd op de website www.sanijura.fr en gaan, in voorkomend geval voor op eender welke andere versie of tegenstrijdig document.


De klant verklaart kennis te hebben genomen van onderhavige verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard door het vakje aan te vinken alvorens te starten met de bestelprocedure via de website. Hij verklaart eveneens akkoord te gaan met de algemene gebruiksvoorwaarden van de website www.sanijura.fr.


Vermits deze algemene verkoopvoorwaarden op een later tijdstip kunnen worden aangepast is de versie van toepassing op de aankoop van de Klant deze die geldig is op de website op datum waarop de bestelling werd geplaatst. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de gegevens geregistreerd in het IT-systeem van de Verkoper het bewijs van alle transacties die met de Klant werden overeengekomen.


In overeenstemming met de wet op de informatie en vrijheden van 6 januari 1978, heeft de Klant op elk moment het recht op inzage, correctie en bezwaar ten overstaan van alle persoonsgegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar caroline@sanijura.com of via de post op het adres:

Kohler France - SaniJura

Service Marketing

33, rue Stephen Pichon

BP 107

39302 CHAMPAGNOLE CEDEX,

Hij moet het bewijs leveren van zijn identiteit.


De validering van de bestelling door de Klant geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding zonder enig voorbehoud van onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden.


De klant erkent de vereiste volmachten en middelen te bezitten om de producten voorgesteld op de website www.sanijura.fr bindend aan te kopen.

 

De producten voorgesteld op de website www.sanijura.fr worden te koop aangeboden op de volgende markten: Frankrijk, België, Duitslang, Luxemburg, Oostenrijk, Nederland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen.

 

In het geval van een bestelling voor een ander land dan continentaal Frankrijk, is de Klant de importeur van de betreffende producten. Voor alle Producten die buiten de Europese Unie en DOM-TOM worden verzonden, wordt automatisch de prijs excl. btw verrekend op de factuur. Er kunnen douanerechten en andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Deze zijn ten lasten en moeten exclusief worden gedragen door de Klant.


Wijzigingen van deze Algemene verkoopvoorwaarden kunnen aan de internetgebruikers van de website www.sanijura.fr kunnen worden opgelegd van de datum waarop ze online werden gepubliceerd en kunnen in geen geval van toepassing zijn op bestellingen die eerder via de website werden gedaan.


Artikel 2 – Bestellingen


Het staat de Klant vrij op de website www.sanijura.fr de Producten te selecteren die hij wenst te bestellen op voorwaarde dat wordt voldaan aan de volgende modaliteiten:

-          creatie van een klantaccount.

-          toevoegen van een of meerdere producten in het winkelmandje.

-          invoeren van alle nodige informatie betreffende de levering.

-          aanvaarden van de algemene verkoopvoorwaarden.

-          betaling online van een van de betalingswijzen die op de website worden voorgesteld.


De contractuele informatie wordt voorgesteld in het Frans, Engels, Duits of Nederlands afhankelijk van de taalinstelling van de website en moeten ten laatste op het moment van de bestelbevestiging door de Klant worden gevalideerd.


Het Productenaanbod is geldig zolang dit zichtbaar is op de website, op voorwaarde dat het product op voorraad is.
De verkoop wordt beschouwd als zijnde definitief meteen na verzending van de bestelbevestiging aan de klant en de aanvaarding van de bestelling door de Verkoper via e-mail en na ontvangst van het volledige te betalen bedrag door de Verkoper.


Voor bestellingen die uitsluitend via internet worden geplaatst wordt de registratie van een bestelling op de website van de Uitvoerder bevestigd wanneer de Klant onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden heeft aanvaard door het vakje hiertoe voorzien aan de vinken. Hierdoor wordt zijn bestelling gevalideerd. De Klant heeft de mogelijkheid om zijn bestelling is alle details en de totaalprijs te controleren en eventuele fouten te corrigeren voor hij zijn bestelling formeel heeft aanvaard (artikel 1127-2 van het Burgerlijk wetboek). Deze validering impliceert de aanvaarding zonder enig voorbehoud van onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden en wordt beschouwd als het bewijs van een verkoopcontract.


Het is dus aan de klant om de correctheid van de bestelling te controleren en meteen elke fout te signaleren.


Elke bestelling geplaatst op de website www.sanijura.fr wordt beschouwd als een bindende overeenkomst op afstand tussen de Klant en de Verkoper.


De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant waarmee er een geschil is betreffende de betaling van een eerdere bestelling.


De Klant kan de evolutie van zijn bestelling opvolgen via de website www.sanijura.fr.

 

De Verkoper heeft niet de bedoeling om op de website www.sanijura.fr Producten te verkopen aan professionals, maar alleen aan consumenten of niet-professionals en voor persoonlijk gebruik. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen van een Klant voor drie (3) of meer identieke exemplaren van eenzelfde Product te weigeren

 


Artikel 3 – Tarieven

 

De Producten worden geleverd aan de geldende tarieven vermeld op de website www.sanijura.fr op het moment van de registratie van de bestelling door de Verkoper. De prijzen gelden in Euro incl. btw (uitgezonderd voor wat betreft de website www.sanijura.uk in Pound Sterling TTC, incl. btw en voor de website www.sanijura.ch, in Zwitserse frank, incl. btw en omvatten, in voorkomend geval, alle verplichte bijdragen zoals recupel.


De tarieven houden rekening met eventuele verminderingen die door de Verkoper werden toegestaan op de website www.sanijura.fr.


Deze tarieven zijn vast en niet-herzienbaar tijdens de geldigheidsperiode, zoals vermeld op de website www.sanijura.fr. De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze prijzen op eender welk moment buiten de geldigheidsperiode aan te passen. Deze prijzen omvatten de behandelingskosten, de verzendingskosten, de transportkosten en de leveringskosten.


De betaling die aan de klant wordt gevraagd is de het totale bedrag van de aankoop, bovenstaande kosten inbegrepen.


De factuur wordt door de Verkoper opgemaakt en wordt aan de Klant bezorgd op het moment dat de betaling wordt ontvangen.

 


Artikel 4 - Betalingsvoorwaarden

 

Het totaalbedrag van de bestelling is betaalbaar op de dag dat de bestelling wordt geplaatst door de Klant. De betaling moet gebeuren via een beveiligde betaling. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:

- met een bankaart: Visa, MasterCard, American Express, enz.,

- via Paypal,

- via Ideal.

 

De betalingsgegevens worden versleuteld via het PCI DSS-protocol (service provider niveau 1), verwerking van de sleutelbestanden inclusief.


Bovendien behoudt de Verkoper zich het recht voor om in het geval bovenstaande betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd, de lopende bestellingen uitgevoerd door de Klant te annuleren of op te schorten.


Er kunnen in geen geval extra bijkomende kosten worden aangerekend aan de Verkoper voor het  gebruik van een betalingsmiddel.Artikel 5 – Leveringen

 

De Producten besteld door de Klant worden geleverd in continentaal Frankrijk (en in de volgende landen: Groot-Brittannië, Noorwegen, België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk) binnen een termijn van acht (8) weken volgend op de bestelling voor badkamermeubels en binnen een termijn van twee (2) weken volgend op de bestelling voor accessoires (en voor het JIM-meubel).


De levering is uitgevoerd op het moment dat het fysieke bezit en of de controle over het Product aan de Klant wordt overgedragen.


Tenzij in uitzonderlijke gevallen of in geval van onbeschikbaarheid van een of meerdere Producten, zullen de bestelde Producten in één keer worden geleverd.

 

De Verkoper verbindt zich ertoe om de beste inspanningen te leveren om de bestelde Producten door de Klant te leveren binnen de hierboven vermelde leveringstermijnen. Nochtans zijn bovenvermelde leveringstermijnen indicatief. Indien de bestelde Producten echter niet zijn geleverd binnen een termijn van vijftien (15) dagen na indicatieve leveringsdatum en dit om eender welke andere reden dan overmacht in hoofde van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden ontbonden binnen de voorwaarden voorzien in de artikels L 216-2, L 216-3, L241-4 van het consumentenwetboek. De sommen die door de Klant werden gestort zullen hem ten laatste worden terugbetaald binnen de veertien dagen volgend op de ontbinding van de overeenkomst, na aftrek van schadeloosstelling en/of inhoudingen.


De leveringen worden uitgevoerd door een onafhankelijke transporteur op het adres vermeld door de Klant bij zijn bestelling. De toegang tot dit adres moet ongehinderd zijn.

 

De Klant moet de staat van de Producten bij levering controleren. Hij beschikt over een termijn van vierentwintig werkuren te rekenen vanaf de levering om zijn voorbehoud of klacht met betrekking tot de non-conformiteit of zichtbare gebreken van de geleverde Producten kenbaar te maken via e-mail aan de dienst Marketing van SaniJura (caroline@sanijura.com). Het kan hierbij gaan om een beschadigde verpakking, reeds geopende verpakking... De Klant moet bewijsmiddelen in bijlage meesturen (bijvoorbeeld foto’s). Eens deze termijn voorbij zonder deze formaliteiten te hebben vervuld, worden de Producten beschouwd als zijnde conform en vrij van zichtbare gebreken. Na deze termijn zal de Verkoper geen enkele klacht aanvaarden voor Producten die eerder door de Klant waren aanvaard.


De Verkoper zal de Producten die werden geleverd met problemen betreffende de conformiteit of met zichtbare of verborgen gebreken, die door de Klant op eensluitende wijze werden bewezen, zo snel mogelijk en voor eigen rekening vervangen of terugbetalen onder de voorwaarden voorzien in de artikels L 217-4 en volgende van de consumentenwet en voorzien in onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden (zie onder meer het artikel betreffende de garantie).Artikel 6 - Overdracht van eigendom en overdracht van risico’s

 

De overdracht van eigendom van de Producten van de Verkoper gebeurt meteen na aanvaarding van de bestelling door de Verkoper, gematerialiseerd door het akkoord van de partijen over het voorwerp en de prijs en ongeacht de betalingsdatum en de datum van levering.

 


Ongeacht de datum van de overdracht van eigendom van de Producten gaat de overdracht van de risico’s van verlies en waardevermindering betreffende de Producten pas door op het moment de Klant de Producen fysiek in bezit neemt. De Producten reizen onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper.

 


Artikel 7 - Herroepingsrecht


Overeenkomstig de geldende wettelijke voorwaarden beschikt de klant over een termijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het Product om zijn herroepingsrecht uit te oefenen bij de Verkoper zonder dat hij dit moet verantwoorden of er een reden voor moet geven of een schadevergoeding moet betalen, een ander product met bestellen of moet terugbetalen op voorwaarde dat deze Producten in de originele verpakking en in perfecte staat worden geretourneerd binnen de veertien (14) dagen volgend op de kennisgeving aan de Verkoper van de beslissing tot herroeping van de Klant.


Deze retours moeten gebeuren in de oorspronkelijke en volledige staat (verpakking, accessoires, montage-instructies en handleidingen...) waardoor deze Producten als nieuw opnieuw kunnen worden verkocht en moeten zijn vergezeld van de aankoopfactuur.


Beschadigde, vervuilde of onvolledige producten worden niet teruggenomen.


Het herroepingsrecht kan online worden uitgeoefend, met behulp van het herroepingsformulier beschikbaar op de website www.sanijura.fr, in welk geval onmiddellijk door de Verkoper aan de Klant een ondubbelzinnige ontvangstbevestiging of een andere verklaring zal worden verzonden op een duurzaam medium waarin wordt verklaard dat de Klant zijn bestelling wenst te herroepen.

 

In het geval van het inroepen van het herroepingsrecht binnen de hierboven bedoelde termijn is alleen de prijs van de aangekocht Producten en de leveringskosten terugbetaald. De retourkosten blijven ten laste van de Klant.


De terugbetaling geschiedt binnen een termijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de aanvaarding door de Verkoper van de geretourneerde Producten door de Klant onder de voorwaarden vastgelegd in onderhavig artikel.

 


Artikel 8 – Aansprakelijkheid van de Verkoper – Garantie


De Producten die worden verkocht op de website www.sanijura.fr zijn conform met de geldende regelgeving in Frankrijk. De prestaties ervan zijn geschikt voor een niet-professioneel gebruik.

 

De Producten die door de Verkoper worden geleverd, genieten rechtens en zonder betaling van een extra vergoeding over het herroepingsrecht, zoals voorzien in de wet:

- de wettelijke conformiteitsgarantie voor de Producten die zichtbare gebreken vertonen, beschadigd zijn of werden beschadigd of die niet beantwoorden aan de bestelling.

- de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken afkomstig van een productiefout, een ontwerpfout of een fout in de gebruikte materialen met betrekking tot de geleverde producten en waardoor deze niet kunnen worden gebruikt

onder de voorwaarden en de modaliteiten bedoeld in onderstaande kader en gedefinieerd in bijlage bij onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden (Conformiteitsgarantie / Garantie tegen verborgen gebreken).

 

Om zijn rechten te doen gelden dient de Klant de Verkoper schriftelijk op de hoogte te brengen van de non-conformiteit van de Producten. Hij moet dit doen binnen de vierentwintig (24) werkuren te rekenen vanaf de levering van de Producten of de vaststelling van het verborgen gebruik binnen bovenstaande termijnen en de defecte Producten terugsturen of terugbrengen naar de winkel in de staat waarin ze werden ontvangen en voorzien van alle elementen (accessoires, verpakkingen, montage- en gebruiksinstructies...).


De Verkoper zal deze Producten of onderdelen onder garantie waarvan hij heeft geoordeeld dat ze niet conform of defect zijn terugbetalen, vervangen of laten repareren.


De verzendingskosten zullen worden terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief en de terugzendingskosten zullen worden terugbetaald na voorlegging van de bewijsmiddelen.


De terugbetaling van de Producten die niet-conform of defect worden beoordeeld zal zo snel mogelijk geschieden en ten laatste  14 dagen volgend op de vaststelling van de Verkoper van het conformiteitsdefect of  het verborgen gebrek.


De terugbetaling geschiedt via een storting op de bankrekening van de Klant of via een bankcheck die naar het adres van de Klant wordt verzonden.

 

De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet worden ingeroepen in de volgende gevallen:

- bij niet-naleving van de wetten van het land waarin de producten werden geleverd. Dit moet door de Klant worden nagegaan voor hij een bestelling plaatst.

- in het geval van verkeerd gebruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud vanwege de Klant, en in geval van normale slijtage van het Product, een ongeval of een geval van overmacht.

 

De garantie van de Verkoper is in elk geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van niet-conforme producten of producten met een gebrek.

 

Voor de Producten die worden verkocht op de website www.sanijura.fr kan een contractuele garantie worden aangekocht die de wettelijke garantie aanvult onder de voorwaarden beschreven bij elk Product. Dit kan onder de bepalingen, voorwaarden en aan de prijs vermeld in de bijlagen van onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden.

 


ARTIKEL 9 - Informatica en vrijheden


In toepassing van de wet 78-17 van 6 januari 1978 wordt eraan herinnerd dat de nominatieve gegevens die aan de Klant worden gevraagd nodig zijn voor de verwerking van zijn bestelling en de opmaak van zijn factuur.


Deze gegevens kunnen aan eventuele partners van de Verkoper, die zijn belast met de uitvoering, de verwerking, het beheer en de betaling van de bestellingen, worden doorgestuurd.


De verwerking van de informatie die via de website www.sanijura.fr worden doorgegeven, is aangegeven bij de CNIL.


Overeenkomstig de nationale en Europese wetgeving ter zake beschikt de Klant over een permanent toegangsrecht, recht op wijziging, correctie en bezwaar tegen de informatie die hem aanbelangen.


Dit recht kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald op de website www.sanijura.fr.

 


ARTIKEL 10 – Intellectuele eigendom


De inhoud van de website www.sanijura.fr is eigendom van de Verkoper en zijn partners en is onderworpen aan de Franse en internationale wetten betreffende het intellectuele eigendom.


Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de inhoud is strikt verboden en kan worden beschouwd als een misdrijf.


Bovendien blijft de Verkoper eigenaar van alle intellectuele-eigendomsrechten op foto’s, presentaties, onderzoeken, studies, tekeningen, modellen, prototypes... die (zelfs op vraag van de Klant) worden gemaakt met het oogpunt om services te leveren aan de Klant. De Klant zal zich dus onthouden van elke reproductie of exploitatie van genaamde studies, onderzoeken, tekeningen, modellen en prototypes... zonder hiervoor vooraf van de Verkoper de schriftelijke toelating te hebben ontvangen. De Verkoper is gerechtigd om hiervoor een vergoeding te vragen.

 


ARTIKEL 11 – Overmacht


De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of een laattijdige uitvoering van om het even welke verplichting opgenomen in onderhavig document indien de reden te maken heeft met een geval van overmacht zoals bepaald in artikel 1218 van het Burgerlijk wetboek.

 

Volgens de expliciete bepaling zijn de gevallen van overmacht bepaald door de rechtspraak en door de wet.


De partij die het geval vaststelt moet de andere partij onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn onmogelijkheid om de prestatie te leveren en de reden hiervoor voorleggen aan deze andere partij. De opschorting van de verplichting kan in geen geval een aansprakelijkheidsreden vormen voor de niet-uitvoering van de verplichting waarvan sprake en kan ook niet voor gevolg hebben dat schadevergoeding en intresten of nalatigheidsintresten moeten worden betaald.


De verplichting tot uitvoering wordt opgeschort voor de volledig duur van het geval van overmacht op voorwaarde dat deze tijdelijk is en niet langer duurt dan dertig (30) dagen. Bijgevolg zullen beide partijen na het verdwijnen van de reden voor de opschorting van hun wederzijdse verplichtingen alle inspanningen doen om de normale uitvoering van hun contractuele verplichtingen weer te herstellen. Hiertoe zal de partij die werd gehinderd de andere partij verwittigen van de herneming van zijn verplichting via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of elk mogelijk ander gerechtelijk document. Indien de verhindering definitief wordt, of de periode van dertig (30) dagen overschrijdt, worden onderhavige voorwaarden van rechtswege ontbonden volgend de modaliteiten opgenomen in het onderstaande artikel “Ontbinding door overmacht”.

 

Tijdens de opschorting komen de partijen overeen dat de kosten die de omstandigheden hebben veroorzaakt ten laste zijn van de verhinderde partij.

 

 

ARTIKEL 12 - Ontbinding door overmacht

 

De ontbinding van rechtswege door overmacht kan, zonder afbreuk te doen aan de bepaling Ontbinding door verzuim van een van de partijen om te voldoen aan zijn verplichtingen, slechts doorgang vinden acht (8) dagen na ontvangst van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of elk mogelijk ander gerechtelijk document.

 

 

ARTIKEL 13 - Anticurruptie

 

De Klant dient te voldoen aan zijn verplichtingen conform de wetten van toepassing. De Klant verklaart in het bijzonder dat hij de Amerikaanse, Franse en andere lokale anticorruptiewetten naleeft en zal blijven naleven.

 

De Klant zal rechtstreeks of onrechtstreeks geen betalingen uitvoeren of smeergeld aanbieden (of dergelijke betalingen of aanbiedingen aanvaarden) van of aan personen en met name, maar zonder volledig te willen zijn aan overheden, overheidsinstanties, overheidsambtenaren, werknemers van overheidsinstellingen, vertegenwoordigers van een politieke partij of (kandidaat) politiek mandataris met de bedoeling om een commercieel voordeel te bekomen of te behouden.

 

 

ARTIKEL 14 - Wetten betreffende de export

 

De Klant verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan alle Franse, Amerikaanse wetten, de wetten van het land waarin hij verblijft en alle andere pertinente landen betreffende export (hierna genoemd de “Wetten betreffende de export”) zodat geen enkele van de Producten gecommercialiseerd onder het merk Sanijura rechtstreeks of onrechtstreeks worden geëxporteerd of doorgevoerd een inbreuk kunnen vormen op de Wetten betreffende de export of kunnen worden gebruikt voor doeleinden die zijn verboden door de Wetten betreffende export. De Klant verbindt zich ertoe om KOHLER FRANCE zonder verwijl en schriftelijk op de hoogte te brengen van een eventuele inbreuk op een van de Wetten betreffende de export, zodra hij kennis heeft genomen van enige inbreuk of verdenking. KOHLER FRANCE behoudt zich het recht voor om de aanvaarding of de levering van om het even welke bestelling te annuleren in het geval van een waarschijnlijke inbreuk op de Wetten betreffende de export.

 

 

ARTIKEL 15 – Toepasselijk recht - Taal


Onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden en alle handelingen die hieruit voortvloeien zijn onderworpen aan en worden gereguleerd door de Franse wet.


Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden werden opgesteld in het Frans. In het geval deze zouden worden vertaald in één of meerdere vreemde talen, is alleen de tekst in het Frans geldig in geval van een geschil.

 


ARTIKEL 16 – Geschillen


Alle geschillen die mogelijk kunnen ontstaan door de aan- en verkoopactiviteiten en in uitvoering van onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden betreffende hun geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de ontbinding, de gevolgen en die niet tussen verkoper en klant kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Parijs.


De Klant wordt eraan herinnerd dat hij in elk geval een conventionele bemiddeling kan vragen bij de Commission de la médiation de la consommation (C. consom. art. L 612-1) of bij andere bestaande sectoriële bemiddelingskantoren (referenties zijn te vinden op de website www.sanijura.fr of hij kan kiezen voor alternatieve mogelijkheden om het geschil op te lossen (bijvoorbeeld arbitrage) als er bezwaren zijn.ARTIKEL 17 - Voorafgaandelijke informatie voor contract - Aanvaarding door de Klant


Het feit dat een natuurlijk persoon (of rechtspersoon) een bestelling plaats op de website www.sanijura.fr betekent dat hij of zij deze onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden heeft gelezen en hiermee volledig akkoord gaat, zich ertoe verbindt om de bestelde Producten te betalen. Dit wordt expliciet door de Klant erkend en hij of zij verzaakt bovendien om zich te beroepen op enig ander tegenstrijdig document, dat niet aan de Verkoper kan worden opgedrongen.

 

 

BIJLAGE I - Bepalingen betreffende de wettelijke garantie


Artikel L217-4 van de consumentenwet:

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. (De verkoper is verplicht een goed te leveren conform de overeenkomst en staat in voor bij levering bestaande conformiteitsgebreken.) Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ». (Hij legt eveneens rekenschap af van conformiteitsgebreken voortvloeiend uit de verpakking, de montage- of installatie-instructies wanneer deze door de overeenkomst te zijner laste werden bepaald of onder zijn verantwoordelijkheid werden uitgevoerd.)

 

Artikel L217-5 van de consumentenwet:

« Pour être conforme au contrat, le bien doit : (Om conform de overeenkomst te zijn, moet het goed:)

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : (1° Geschikt zijn voor het doorgaans van dergelijk product verwacht gebruik en, in voorkomend geval:)

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle (overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en beschikken over de kwaliteiten die deze de koper heeft voorgespiegeld in de vorm van een staal of model);

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage (over de kwaliteiten beschikken die een koper rechtmatig mag verwachten gezien de publieke verklaringen gedaan door de verkoper, de fabrikant of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of op het etiket);

- Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ». (2° Of de kenmerken vertonen bepaald in een onderling akkoord tussen de partijen of geschikt zijn voor elk specifiek gebruik nagestreefd door de koper en ter kennis gesteld van de verkoper die hiermee heeft
ingestemd);


Artikel L217-12 van de consumentenwet:

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. (De rechtsvordering voortvloeiend uit het conformiteitsgebrek verjaart na twee jaar te rekenen vanaf de levering van het goed.)

 

Artikel L217-16 van de consumentenwet:

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. (Wanneer de koper tijdens de duurtijd van de commerciële garantie die hem werd toegekend bij de verwerving of de reparatie van een roerend goed, de verkoper vraagt om het goed onder garantie te repareren of te vervangen zal elke periode van ten minste zeven dagen waarop het goed niet ter beschikking is aan de resterende duur van de garantie worden toegevoegd). Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. (Deze periode begint te lopen vanaf de aanvraag tot interventie van de koper of de datum van ter beschikking stelling voor reparatie van het betreffende goed indien die ter beschikking stelling later is dan de aanvraag tot interventie).


Artikel 1641 van het Burgerlijk wetboek :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». (De verkoper is gehouden tot garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het  gebruik waarvoor het bestemd is, of die het gebruik dusdanig beperken dat de koper het niet gekocht zou hebben of er een lagere prijs voor zou geboden hebben indien hij dit vooraf had geweten.)


Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk wetboek :

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. (De rechtsvordering voortvloeiend uit koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf op het moment van vaststelling van het gebrek.)

BIJLAGE II - Herroepingsformulier


Onderstaand formulier moet worden ingevuld en teruggestuurd,

- per e-mail op het adres: caroline@sanijura.com ou

- per post:

ter attentie van Kohler France - SaniJura

Service Marketing

33, rue Stephen Pichon

BP 107

39302 CHAMPAGNOLE CEDEX,

uitsluitend in de gevallen waarin een Klant zich wenst terug te trekken uit een bestelling gedaan op de website www.sanijura.fr tenzij voor wat betreft de uitsluitingen en begrenzingen van het recht op uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig de Algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

 

 

FORMULIER


Met dit schrijven wens in mijn herroepingsrecht in te roepen betreffende de overeenkomst voor de bestelling van onderstaande serviceprestaties:

-  bestelling van ……………………………………………………………………………………………………………………………

-  bestelnummer ...............................................................................................................

-  Naam en voornaam van de Klant: .............................................................................................................

-  Adres van de Klant: ..........................................................................................................................